Lejebetingelser

Priserne er, ekskl. moms og transport.

Nedenstående regler og de angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med SKADBAK-UDLEJNING, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Lejemålet regnes fra og med den dag hvor materiellet forlader vores plads, til og med den dag hvor materiellet er tilbage på vores plads, eller hvor det er afmeldt.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med en 5 dages arbejdsuge på 8 timer. Såfremt materiellet kører mere end 8 timer pr. dag, forbeholder vi os ret til at debitere over- skydende timer, til en nærmere aftalt pris.

Al udlejning til private regnes som kalenderdage, altså fra eksempelvis mandag morgen til tirsdag morgen. Weekend leje regnes fra lørdag morgen til søndag aften.

Materiellet leveres i drift-klar og forsvarlig stand.

Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt, at have undersøgt materiellets tilstand samt egenskaber uden at dette giver anledning til indsigelser.
Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse.

Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger.

SKADBAK-UDLEJNING bestræber sig dog på, efter anmodning at genlevere egnet materiel såfremt dette er muligt. Udgifter hertil afholdes ligeligt mellem lejer og SKADBAK-UDLEJNING.

Lejer bærer risikoen for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndigt brug af det lejede materiel.

Transportudgifter betales af lejer, ligesom lejer afholder alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende.

HP-service har til enhver tid ret til at afvise lejers egen transport af materiel såfremt lejer ikke kan stille med egnet køretøj til dette. Såfremt dette måtte ske kan leje enten lade HP-service forestå transport eller selv finde egnet befordring.

Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget tilbage finder eftersyn sted, og eventuel manglende rengøring samt skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende gøres op, og betales af lejer. Materiellet forbliver SKADBAK-UDLEJNING`s ejendom, og udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel. Materiellet må ikke flyttes til en anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejeren.

Der må ikke ske nogen form for fremleje eller udlån til andre uden skriftlig aftale med SKADBAK-UDLEJNING. Såfremt dette sker kan SKADBAK-UDLEJNING hente materiellet og kræve udgiften hertil samt det fulde lejebeløb betalt af lejer.

Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer, eller tilbage leveret til denne samt under hele lejemålet, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, samt tyveri skal erstattes af lejeren.

Forsikring:

Lejer er forpligtiget til at tegne forsikring hos SKADBAK-UDLEJNING for hele lejeperioden, medmindre at lejer kan dokumentere, at han har en forsikring, som dækker det lejede, og at præmie herfor er betalt.

Forsikringen hos SKADBAK-UDLEJNING dækker brand, tyveri og anden pludselig skade i henhold til forsikringsselskabets bestemmelser. Vilkår kan udleveres på forlangende.

Præmien andrager 4% af bruttolejeprisen pr. enhed. Enhver skade skal straks anmeldes til SKADBAK-UDLEJNING. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal endvidere anmeldes til politiet.

Vedrørende ansvar for det lejede materiels farlige egenskaber henvises til den, til enhver tid gældende lov om produkt-ansvar.

Omkostninger ved arbejdsstandsning på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.

Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

Betaling:

Betalings betingelser er Netto kontant 8 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er SKADBAK-UDLEJNING - uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar - berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Der tages forbehold for trykfejl samt pris og afgiftsændringer.